กลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบคือ

– วารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
– ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดต่อ

Tel/Fax : 043-754-416
เบอร์ภายใน : 1757, 1756

บุคลากร

res_emp401 res_emp402 res_emp403

Pual Gordon res_emp404

(Visited 123 times, 1 visits today)