ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

ปรัชญา

  มุ่งมั่นให้บริการ เพื่อพัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ ทำนุฯ ให้มีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์

         กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งเสริมและเผยแพร่งานวิจัย บริการ และทำนุฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการวิจัย

  2. ส่งเสริมการบริการวิชาการ

  3. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  4. เผยแพร่สารสนเทศการวิจัย ฯ

  5. สร้างความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม

  6. ให้บริการวิชาการทางด้านฟาร์ม

  7. สร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

แนวทางในการพัฒนากองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

          1. พัฒนาฐานและขอบเขตการวิจัย เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการวิจัย สร้างกลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          2. พัฒนาและสนับสนุนแผนงานวิจัยที่มีลักษณะเป็นโครงการวิจัยระยะยาว ที่มีความร่วมกันหลากหลายสาขาวิชา และมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนวิจัยแม่บทของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งแผนพัฒนาในระดับต่าง ๆ

          3. พัฒนาในด้านการบริหาร จัดการ ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในสถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้สามารถดำเนินงานการวิจัยได้ตามแนวนโยบายและแผนงานวิจัย

          4. พัฒนาและส่งเสริมเผยแพร่ผลงานการวิจัยและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศต่อไป

          5. พัฒนาให้เป็นแหล่งเก็บรักษาความรู้ ในด้านการผลิตบุคลากรด้านการวิจัย รวมทั้งสร้างมาตรการในการควบคุมมาตรฐานการวิจัย

          6. สนับสนุนและแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและพิจารณาจัดสรรทุนให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของ

          7. สถาบันฯ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          8. พัฒนาให้เป็นศูนย์หรือหน่วยงานประสานงานกลางเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ

          9. พัฒนาให้เป็นสถานที่รวบรวมทะเบียนนักวิจัยโครงการวิจัย และเอกสารงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการวางแผนงานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        10. พัฒนาและให้การสนับสนุนการจัดสัมมนา การจัดหลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยและการผลิตนักวิจัย ตลอดจนการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินการวิจัย โครงการวิจัย

“แผนกลยุทธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ”

“ผลการปฏิบัติราชการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ”

 

(Visited 280 times, 1 visits today)