บุคลากรกลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการวิชาการ

res_emp401  

 • ชื่อ-สกุล : พิชยา โชติวรรณกุล
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานเผยแพร่สารสนเทศการวิจัยและบริการฯ
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปกติ)
  2. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ)
  3. วารสารนานาชาติ
  4. จดหมายข่าวกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  5. สารนักวิจัย
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
res_emp4022  

 

 • ชื่อ-สกุล : จิรารัตน์ ภูสีฤทธิ์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับปกติ)
  2. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับพิเศษ)
  3. วารสารวิจัยเพื่อชุมชน
  4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
res_emp403  

 

 • ชื่อ-สกุล : พักตร์วิไล จันทร์ลอย
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. วารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ประชาสัมพันธ์งานประชุม ทุนวิจัยภายนอก
  3. ประชาสัมพันธ์และอัพเดตวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. สารวิจัยเพื่อชุมชน (e-book)
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
res_emp404  

 • ชื่อ-สกุล : จรัญ รัตนทิพย์
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลเว็บไซต์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  2. ดูแลและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. ดูแลและพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. ดูแลและพัฒนาระบบกำกับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. ดูแลและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 • ชื่อ-สกุล : สมชาย ศรีรักษา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานเว็บไซต์กองวิจัย
  2. ดูแลรับผิดชอบงานอัพข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
  3. ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ศูนย์ไหม
  4. ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ศูนย์เครื่องมือกลาง
  5. ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาระบบจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือกลาง)
  7. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  8. ดูแลรับผิดชอบงานพัฒนาเว็บไซต์หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  9. ดูแลรับผิดชอบถ่ายภาพกิจกรรมโครงการที่หน่วยงานจัดหรืองานที่มีผู้บริหาร/บุคลากรกองเข้าร่วม และเขียนข่าวประชาสัมพันธ์กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
 

 • ชื่อ-สกุล : ศาสตรา มาพร
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานจดหมายข่าวภาษาอังกฤษ (ปีละ 4 ฉบับ)
  2. ดูแลรับผิดชอบงานประสานงานผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติ (วารสารนานาชาติ
  ปีละ 2 ฉบับ)
  3. ดูแลรับผิดชอบงานแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาษาอังกฤษ /แผ่นพับประชาสัมพันธ์แต่ละกลุ่มงานภาษาอังกฤษ
  4. ดูแลรับผิดชอบงานแปลเอกสาร /สัญญา / ใบรับรอง / บทความ ภาษาอังกฤษของหน่วยงาน
  5. ดูแลรับผิดชอบงานติดต่อประสานงานผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
  6. ดูแลรับผิดชอบงานพิธีกร/PR นำเสนอผลงานของหน่วยงานภาคภาษาอังกฤษ
  7. ดูแลรับผิดชอบงานตรวจวารสารนักวิจัย (ฉบับภาษาอังกฤษ)
  8. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลนำเสนอหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น Powerpoint / วีดีทัศน์ เป็นต้น
  8. ดูแลรับผิดชอบงานให้คำปรึกษาและอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
Pual  

 

 

 • ชื่อ-สกุล : MR. PAUL ALEXANDER DULFER
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ตรวจบทคัดย่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ตรวจ Menuscript อาจารย์นักวิจัยสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. สอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารให้กับบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
Gordon  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : MR. GORDON RICHARD BAKKER
 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1754
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ตรวจบทคัดย่อวารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  2. ตรวจ Menuscript อาจารย์นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(Visited 375 times, 1 visits today)