บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

res_emp301  

 • ชื่อ-สกุล : เมษา ศรีสมนาง
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1757
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. งานบุคคลกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  2. งานเลขาผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  3. งานความเสี่ยงและควบคุมภายในเกี่ยวกับงานบุคคล
  4. งานประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับงานบุคคล
  5. งานแผนพัฒนาบุคลากร
  6. งานโครงการพัฒนาบุคลากร
  7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 • ชื่อ-สกุล : ณัฐกฤตา ศรีสุพรรณ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  2. ดูแลรับผิดชอบงานประกันคุณภาพด้านทำนุฯ ระดับหน่วยงาน / สำนักงานอธิการบดี / มหาวิทยาลัย
  3. ดูแลรับผิดชอบงานความเสี่ยงและควบคุมภายในด้านทำนุฯ ระดับหน่วยงาน/สำนักงานอธิการบดี / มหาวิทยาลัย
  4. ดูแลรับผิดชอบงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร) ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับหน่วยงาน / สำนักงานอธิการบดี / มหาวิทยาลัย
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 

 • ชื่อ-สกุล : ปรีชา ศรีบุญเศษ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอ/ ตัดต่อวีดีโอ
  2. ดูแลรับผิดชอบงานจัดรูปแบบ
  3. ดูแลรับผิดชอบงานลงพื้นที่ประเมินโครงการ
  4. ดูแลรับผิดชอบงานโสตทัศนูปกรณ์หน่วยงาน
  5. ดูแลรับผิดชอบงานทำ E-book เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน่วยงาน
  6. ดูแลรับผิดชอบงานดูแล Facebook กองวิจัย,โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน,โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  7. ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และโครงการของหน่วยงาน
  8. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำจดหมายข่าวโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  9. ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กองวิจัยในทุกรูปแบบ (แผ่นพับ/วีดีทัศน์แนะนำกอง)
  10. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 263 times, 1 visits today)