บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ

re_emp201  

 • ชื่อ-สกุล : วัชญา อ่อนนางใย
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการบริการวิชาการ
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1757
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1.งานจัดสรรทุนด้านบริการวิชาการแก่สังคม
  – โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  – โครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า
  – โครงการวิจัยเพื่อชุมชน
  2. งาน กพร. / งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานความเสี่ยง ด้านบริการวิชาการ
  3. งานโครงการ Thailand Research Expo
  4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
re_emp202  

 • ชื่อ-สกุล : สถาพร กิณณรินทร์
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1757
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. งานคลินิกเทคโนโลยี/งานหมู่บ้านวิทยาศาสตร์
  2. จัดเตรียมเอกสารและสรุปรายงานการไปราชการในการประเมินโครงการ
  3. การเบิกเงินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  4. จัดทำข้อมูล และ เพิ่มข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันใน ฐานข้อมูล หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
  5. จัดทำข้อมูล และ เพิ่มข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันในฐานข้อมูล หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 

 • ชื่อ-สกุล : บรรจง บุรินประโคน
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานถ่ายภาพ/ถ่ายวีดีโอ/ ตัดต่อวีดีโอ
  2. ดูแลรับผิดชอบงานจัดรูปแบบ
  3. ดูแลรับผิดชอบงานลงพื้นที่ประเมินโครงการ
  4. ดูแลรับผิดชอบงานโสตทัศนูปกรณ์หน่วยงาน
  5. ดูแลรับผิดชอบงานทำ E-book เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานในหน่วยงาน
  6. ดูแลรับผิดชอบงานดูแล Facebook กองวิจัย,โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน,โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  7. ดูแลรับผิดชอบงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และโครงการของหน่วยงาน
  8. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำจดหมายข่าวโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
  9. ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์กองวิจัยในทุกรูปแบบ (แผ่นพับ/วีดีทัศน์แนะนำกอง)
  10. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  11. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 353 times, 1 visits today)