บุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

 re_emp101  

 • ชื่อ-สกุล : ปรมาภรณ์ บุตรมารศรี
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1755
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ทุน วช
  2. ทุน HERP
  3. ทุนความร่วมมือ (สกว. , มมส)
  4. ทุนวิจัยมุ่งเป้า
  5. ทุนหน่วยวิจัยปฏิบัติการวิจัย
  6. ทุนส่งเสริมศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย
  7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
res_emp503  

 • ชื่อ-สกุล : สุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1755, 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะ
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/ปริญญาเอก
  3. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
  4. การประชุมกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
  5. งานรับเอกสาร (งานวิจัย ,งานบริการวิชาการ,งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม)
  6. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
re_emp102  

 • ชื่อ-สกุล : วราภรณ์ ตาลแจ่ม
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1755, 1756
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทอาจารย์และนักวิจัย
  2. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์
  3. ทุนภายนอก
  4. จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
  5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
re_emp103  

 • ชื่อ-สกุล : อนัญพร พรหมเมตตา
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1755
 • งานที่รับผิดชอบ : 
  1. การจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์
  2. การจ่ายค่าตอบแทนการอ้างอิงบทความวิจัย
  3. การจ่ายค่าตอบแทนการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
  4. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  5. ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
  6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

(Visited 601 times, 1 visits today)