บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป

res_emp501  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : เสกสรร แจ่มใส
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 • ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : …………….
res_emp502  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : กัญญรินทร์ ป้อมมะรัง
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : …………….
res_emp504  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : กรวีร์ พันธ์นิกร
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : …………….
res_emp505  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : อัจฉราพร เลขกลาง
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : …………….
res_emp506  

 

 

 

 • ชื่อ-สกุล : กรกนก สุริยะ
 • ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • Tel : 04-3754-416 | เบอร์ภายใน : 1758
 • งานที่รับผิดชอบ : …………….
(Visited 549 times, 1 visits today)