ติดต่อสอบถาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่บนโรงอาหารกลาง(เก่า)
ชั้น 2 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

อีเมล์  : research@msu.ac.th
โทรศัพท์/ โทรสาร : 043-754-416
เบอร์ภายใน   :

งานวิจัย : 1755
งานวารสาร : 1757
งานบริการวิชาการ : 1754
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : 1765
งานบริหาร : 1758

[dwqa-submit-question-form]

(Visited 908 times, 1 visits today)