กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบคือ

– สนับสนุนและการจัดสรรทุนวิจัย
– ติดตามผลและประเมินผลโครงการวิจัย
– ส่งเสริมการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ติดต่อ

Tel/Fax : 043-754-416
เบอร์ภายใน : 1755

บุคลากร

re_emp101 res_emp503re_emp102

re_emp103

(Visited 276 times, 1 visits today)