การทำสัญญา (ทุนภายนอก)

กรณีอธิการบดี/รองอธิการบดี ลงนามในเอกสารสัญญารับทุน
ขอให้นักวิจัยโปรดดำเนินการดังนี้

1.ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
2.จัดบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ลงนามในหนังสือนำส่งสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
3. ขอให้ผู้วิจัยและพยานผู้รับทุนลงนามในสัญญาทุกฉบับ พร้อมจัดส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยฯ

กรณีอธิการบดี/รองอธิการบดี ลงนามในหนังสือมอบอำนาจและเอกสารสัญญารับทุน
ขอให้นักวิจัยโปรดดำเนินการดังนี้

1.ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือมอบอำนาจ
2.ทำบันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย
3.ขอให้ผู้วิจัยและพยานผู้รับทุนลงนามในสัญญาทุกฉบับ พร้อมจัดส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยฯ

นักวิจัยโปรดแนบแนบเอกสารดังนี้ (โปรดรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าและทุกฉบับ)

1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด 4. สำเนาข้อเสนอโครงการ จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด 5. หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากหน่วยงานผู้ให้ทุน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาสัญญารับทุน จำนวน 1 ชุด 6. เอกสารอื่นๆตามที่แหล่งทุนแจ้งมา

ติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  นางสาววราภรณ์ ตาลแจ่ม (ผู้ประสานงานแหล่งทุนภายนอก) โทรศัพท์/โทรสาร 0 4375 4416 เบอร์ภายใน 1755, 1756 E-mail : ninpair@gmail.com

Flow_External_Scholar_02

(Visited 239 times, 1 visits today)