เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)558
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556228
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 2554209
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ304
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ3095
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง380
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558174
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)211
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)177
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง310
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง165
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม1034
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล705
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)390
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)534
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์710
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม848
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)366
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์724
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์382
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย498
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย173
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย1286
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า227
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์133
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง252
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย947
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด316
(Visited 6,919 times, 4 visits today)