เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)263
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556108
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 255499
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ177
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ1406
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง156
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255863
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)99
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)62
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง156
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง79
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม235
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล160
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)67
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)108
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์381
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม204
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)68
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์352
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์173
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย249
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย34
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย415
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า40
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์18
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง47
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย432
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด82
(Visited 2,757 times, 1 visits today)