เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)241
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 255699
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 255492
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ167
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ1166
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง133
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255855
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)86
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)52
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง131
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง69
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม173
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล116
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)42
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)74
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์359
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม139
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)40
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์311
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์154
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย224
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย17
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย335
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า22
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์11
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง33
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย373
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด56
(Visited 2,267 times, 6 visits today)