เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)215
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 255685
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 255481
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ150
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ900
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง114
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255845
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)78
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)40
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง111
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง56
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม62
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล36
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)26
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)28
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์317
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม41
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์262
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์138
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย193
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย281
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย313
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด24
(Visited 1,712 times, 14 visits today)