เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)198
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 255679
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 255476
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ143
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ812
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง103
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255840
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)75
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)36
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง102
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง51
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม13
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล7
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)6
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)10
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์295
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม11
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์252
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์127
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย179
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย259
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย291
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด7
(Visited 1,481 times, 1 visits today)