เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)225
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 255689
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 255483
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ153
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ1028
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง122
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255848
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)80
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)43
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง119
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง62
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม116
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล70
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)18
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)50
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์338
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม92
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)16
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์293
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์147
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย204
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย3
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย309
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า6
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์3
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง14
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย343
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด41
(Visited 2,030 times, 5 visits today)