เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)306
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556129
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 2554113
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ199
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ1720
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง196
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255875
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)110
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)74
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง193
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง94
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม332
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล215
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)93
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)145
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์417
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม266
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)92
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์384
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์197
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย268
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย48
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย512
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า61
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์30
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง68
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย480
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด103
(Visited 3,406 times, 1 visits today)