เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)333
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556136
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 2554118
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ207
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ1905
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง221
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.255884
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)118
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)83
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง208
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง100
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม440
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล270
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)122
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)180
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์452
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม344
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)123
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์409
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์214
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย291
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย59
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย603
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า81
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์38
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง93
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย539
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด120
(Visited 3,898 times, 1 visits today)