เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย

NameHits
NameHits
เอกสาร/ แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัย
มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (มคจค.)419
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556184
ระเบียบและประกาศจาก ป.ป.ช ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พ.ศ. 2554160
เอกสารจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ255
เอกสารจริยธรรมการวิจัยในคน สภาวิจัยแห่งชาติ2460
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
บันทึกข้อความ-ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง308
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558120
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 (ฉบับ English)157
มาตรฐาน-คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและการใช้สัตว์ของสถาบัน (มคกส.)124
แบบฟอร์มขอรับการพิจารณาจริยธรรมในสัตว์ทดลอง263
แบบฟอร์มขอแก้ไขจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง131
แบบฟอร์ม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม681
บันทึกข้อความขออนุญาตเก็บข้อมูล415
บันทึกข้อความขอเสนอโครงการแบบเร่งรัด (Exemption)210
สรุปโครงการวิจัยฉบับย่อ สำหรับขอพิจารณาแบบเร่งรัด (Exemption)309
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์540
แบบคำร้องขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม525
แบบฟอร์มการขอพิจารณาโครงการวิจัยแบบเร่งรัด (exemption)206
แบบฟอร์มขอชี้แจง/แก้ไข โครงการวิจัยตามมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์545
แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์281
แบบฟอร์มขอปรับแก้โครงการวิจัย369
แบบฟอร์มขอปิดโครงการวิจัย103
แบบฟอร์มคำอธิบายสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการวิจัย829
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า134
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมการให้ใช้ศพเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์70
แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย สำหรับผู้แทนโดยชอบธรรม-ผู้ปกครอง154
แบบฟอร์มแสดงความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย699
โครงการที่เข้าข่ายแบบเร่งรัด188
(Visited 5,120 times, 1 visits today)