กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบคือ

– งานสารบรรณ
– งานการเงินและบัญชี
– งานบุคคล
– งานพัสดุและบัญชี
– งาน ก.พ.ร.
– งานประกันคุณภาพ
– งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ติดต่อ

Tel/Fax : 043-754-416
เบอร์ภายใน : 1758

บุคลากร

res_emp501 res_emp502 res_emp504

 res_emp505 res_emp506

(Visited 170 times, 1 visits today)