ศูนย์เครื่องมือกลาง

laboratory_equipment_consutling-bkg-1024x614

 

          ศูนย์เครื่องมือกลางเป็นศูนย์ที่ศาสตราจารย์ ดร.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล (ราชบัณฑิต)อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะนั้นได้อนุมัติให้จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคูได้เสนอจัดตั้ง “ศูนย์เครื่องมือกลาง” ต่ออธิการบดี จากการปรึกษาหารืออธิการบดีมีความเห็นร่วมกันว่า ควรดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลาง เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคามประกอบไปด้วยหน่วยงาน และคณะต่างๆ มากมาย มีการเสนอของบจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามามากตามความต้องการ การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ชั้นสูงจึงเกิดความซ้ำซ้อนทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและการให้บริการที่ไม่ทั่วถึง ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรเครื่องมือกลางร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเพื่อผลักดันการพัฒนางานวิจัยทั้งภายในมหาวิทยาลัย และความร่วมมือในการวิจัยกับหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์เครื่องมือกลางขึ้น โดยให้ดำเนินการด้านการให้ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับภาคเอกชน การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งแสวงหารายได้ให้กับทางศูนย์เครื่องมือกลาง และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางขึ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ เกณฑ์สาคู ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการศูนย์เครื่องมือกลาง ดังคำสั่งที่ 4350/2550 และได้รับความร่วมมือเบื้องต้นจากคณาจารย์จากหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานและได้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามพันธกิจด้านต่างๆตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2550 เป็นต้นมา

          เมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ก็ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันศูนย์เครื่องมือกลางอยู่ภายใต้ความดูแลของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และศูนย์เครื่องมือกลางได้ปรับโครงสร้างใหม่โดยอยู่ภายใต้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มงานด้านบริการวิชาการ งบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินงานมาจากงบรายได้มหาวิทยาลัย และงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้นมา

ติดต่อ

ศูนย์เครื่องมือกลาง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 41500
Tel/Fax : (043)754 068 เบอร์โทรศัพท์/ต่อภายใน 1747
Website : http://www.centrallab.msu.ac.th/
e-mail : centrallab.msu@gmail.com

(Visited 1,227 times, 1 visits today)