ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

fram-806x393

 

          ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ5 ธันวาคม 2542ประกอบกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีทางการเกษตรหลายสาขา ซึ่งจำเป็นต้องมีสถานที่ฝึกปฏิบัติจริง ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยได้จัดตั้งขึ้นอย่างชั่วคราวภายในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนคณาสวัสดิ์เทคโนโลยีแต่ด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ การสร้างโรงเรือนสิ่งก่อสร้าง และแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จึงได้ดำเนินการย้ายสถานที่โดยการบุกเบิกและพัฒนาพื้นที่ “โคกหนองขวาง” ในตำบลนาสีนวนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,400 ไร่    ให้เป็นพื้นที่ถาวร โดยเน้นหนักด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อรองรับการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ ให้แก่คณะหรือหน่วยงานที่ประสงค์ใช้บริการ โดยใช้การบริหารจัดการที่มีระบบธุรกิจเกษตรเข้ามาดำเนินการอย่างบูรนาการ ปัจจุบัน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จอย่างสูง สามารถตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย

          ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นสำนักงาน ฝ่าย และแผนก เพื่อวัตถุประสงค์ให้เกิดความชัดเจน คล่องตัว และประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน ดังนี้

          1. สำนักงานเขตพื้นที่นาสีนวน หรือ ฝ่ายผลิต ตั้งอยู่ ณ ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประมาณ 15 กิโลเมตรมีหน้าที่ผลิตสัตว์เศรษฐกิจและสร้างผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้างรายได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็นฝ่าย/แผนก ได้แก่

                    1.1 ฝ่ายโรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีหน้าที่ผลิตอาหารข้นคุณภาพดี และตรงตามความต้องการทางโภชนาการของสัตว์ เพื่อบริการแก่แผนกเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆของฝ่ายผลิต ได้แก่ อาหารโคเนื้อ อาหารโคนม อาหารสุกรอาหารไก่ไข่ อาหารม้า และอาหารแพะ จัดทำสต็อกวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ ตรวจสอบคุณภาพ และเก็บรักษาคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ รายงานการผลิตอาหารสัตว์ จัดทำ/ปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณภาพ ภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์มีเครื่องผสมอาหารสัตว์ทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนจำนวน 3 เครื่อง สามารถรองรับการผสมอาหารข้นได้ประมาณ 10,000 กิโลกรัม/วัน

                    1.2 ฝ่ายผลิตสัตว์ใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่

                    – แผนกโคเนื้อ มีหน้าที่ผลิตโคเนื้อคุณภาพดีโดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียมเข้ามาช่วยในการสืบพันธุ์ โดยเน้นหนักด้านการผลิตลูกผสมบราห์มัน ลูกผสมชาโรเลส์ และลูกผสมกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ ปัจจุบันแผนกโคเนื้อกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพันธุ์และปรับปรุงฝูง ขณะนี้มีจำนวนโคเนื้อทั้งสิ้น 65 ตัว แบ่งออกเป็นโคแม่พันธุ์ 20 ตัว โคสาว 10 ตัว โครุ่น 6 ตัว โคเล็ก 26 ตัว และโควิจัยเจาะกระเพาะหมัก 1 ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าได้มีการลดจำนวนโคเนื้อลงแต่ก็ยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายโคเนื้อและผลผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ อย่างมีคุณภาพ

                    – แผนกโคนม มีหน้าที่ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดี โดยใช้โคนมสายพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ด้านการผลิตน้ำนมดิบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีผลผลิตน้ำนมดิบรวมทั้งสิ้น 36,115 กิโลกรัม/ปี ผลิตน้ำนมดิบได้เฉลี่ย 96.31กิโลกรัม/วัน ปัจจุบัน กำลังอยู่ในระยะการปรับปรุงฝูงโคนม

                    1.3 ฝ่ายผลิตสัตว์เล็ก แบ่งออกเป็น 2 แผนก ได้แก่

                    – แผนกไก่ไข่ มีหน้าที่ผลิตไข่ไก่คุณภาพดี โดยเลี้ยงในโรงเรือนระบบปรับอากาศ (EVAP) จำนวน 2 โรงเรือนสามารถรองรับการเลี้ยงไก่ไข่ได้ทั้งสิ้นประมาณ 6,500 ตัว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนกไก่ไข่ผลิตไข่ไก่ได้ 495,320 ฟองคิดเป็นมูลค่า 1,320,800บาท ซึ่งเป็นแผนกที่สร้างรายได้เป็นอันดับสองรองจากแผนกสุกร โดยร้อยละ 24.55 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ที่เกิดจากแผนกไก่ไข่ และในอนาคตอันใกล้นี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯมีแผนพัฒนาที่จะสร้างและขยายแผนกไก่เนื้อ เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และสร้างรายได้

                    – แผนกสุกร มีหน้าที่ผลิตสุกรคุณภาพดี โดยเน้นหนักการผลิตสุกรขุนลูกผสมสามสายพันธุ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนกสุกรสามารสร้างรายได้จากการที่สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 โดยสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายสุกร ทั้งที่เป็นสุกรหย่านมสุกรขุน และสุกรคัดทิ้ง รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,500,543 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.69 ของรายได้ทั้งหมด

                    1.4 ฝ่ายอาคาร สถานที่ จักรกลการเกษตร และแปลงหญ้า มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่าย/แผนกต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการบำรุงครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตลอดจนดำเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคาร และสถานที่ต่างๆที่ชำรุด ให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยทีมงานช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ด้านการจัดการแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์

          2. สำนักงานเขตพื้นที่ขามเรียง หรือ ฝ่ายธุรการ ตั้งอยู่ ณ กองวิจัยและบริการวิชาการตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามห่างจากฝ่ายผลิตประมาณ 15 กิโลเมตร ฝ่ายธุรการมีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระบบและระเบียบของทางราชการ แบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็นงานต่างๆ ได้แก่

                    2.1 สารบรรณและบุคคล มีหน้าทีลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง กลั่นกรองหนังสือ จัดทำร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจหนังสือราชการจัดทำคำสั่ง-ประกาศ จัดประชุม จัดทำเอกสารประกอบการประชุม สรุปรายงานการประชุม งานประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและสิทธิที่พึงได้รับของบุคลากร อาทิ ประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการลา ตลอดจนการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆให้กับบุคลากร

                    2.2 พัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จัดซื้อ/จัดจ้าง ติดต่อประสานงานกับผู้ประกอบการ ลงบัญชีพัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย และรายงานการใช้วัสดุเชื้อเพลิง

                    2.3 การเงินและบัญชี มีหน้าที่จัดเก็บเงินรายได้ ออกใบเสร็จรับเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ ฝาก-ถอนเงิน จัดทำเรื่องการไปราชการขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดทำเรื่องขออนุมัติเบิกเงิน/ยืมเงิน นำเงินส่งมหาวิทยาลัยจัดทำทะเบียนคุม รายงานการใช้เงินทดรองราชการ-เงินสดย่อย จัดทำบัญชีต้นทุน และจัดทำงบกำไร-ขาดทุน

                    2.4 การตลาดและแผนธุรกิจ มีหน้าที่หาตลาด ขยายตลาด ขายผลผลิต จัดทำสต็อกผลผลิตที่ขาย ขออนุมัติขายขออนุมัติปรับราคาขาย สืบราคาขาย ตลอดจนวางแผนธุรกิจเชิงรุกเพื่อก้าวทันต่อการแข่งขัน

ติดต่อ

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.นาสีนวล อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : ….
Website : http://www.farm.msu.ac.th/

(Visited 468 times, 1 visits today)