ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม

          ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ” (UBI) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรองรับการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยมาบ่มเพาะให้เกิดเป็นธุรกิจใหม่ ต่อมาในปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ในการจัดตั้ง “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี” (TBI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและเอกชนในภูมิภาคและเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศภายใต้ชื่อโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำให้ทั้ง 2 หน่วยงานมีการดำเนินงานร่วมกันมาภายใต้ชื่อ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อยมา

          จนกระทั่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็น “ศูนย์ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม” (University Industry cooperation Center : UIC) ปัจจุบัน UIC มีการจัดโครงสร้างภายในเพื่อรองรับการดำเนินงานทั้งสิ้น 4 งาน ดังนี้

1.  UBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจUIC_Logo
2.  MSU-IPMO งานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
3. TBI งานบ่มเพาะวิสาหกิจเทคโนโลยี
4. MSU-OUTLET อาคารแสดงและจำหน่ายสินค้า

ติดต่อ

อาคารกลุ่มงานวิจัยและปฏิบัติงาน ชั้น1 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Tel/Fax : (043)754 192 ภายใน 1730
Website : https://spmsu.msu.ac.th
e-mail : msuicbiscenter@yahoo.com

(Visited 252 times, 1 visits today)