ประกาศจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  

เรื่อง เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนต่อยอดขยายผลงานวิชาการรับใช้สังคม และเปิดโอกาสให้หลักสูตรได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการให้บริการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบยั่งยืน ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญของหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยประยุกต์ตามโจทย์ที่ชุมชนและท้องถิ่นต้องการ

ดังนั้น กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดแนวปฏิบัติการขอรับทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและรายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้นดังนี้

  1. หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ “โครงการบูรณาการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  2. จัดทำข้อเสนอโครงการเขียนตามแบบฟอร์มจัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น.

 

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนประจำปีงบประมาณ 2561 (369.5 KiB, 112 downloads)

แบบฟอร์ม มมส.หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน-01 ประจำปีงบประมาณ 2561 (177.0 KiB, 172 downloads)

(Visited 284 times, 1 visits today)