ขอเรียนเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ INCOMaR ครั้งที่ 7 โดยสามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์  http://incomar2017.fmclique.net/
ซึ่งงานประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ณ โบ๊ตลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ในหัวเรื่อง “Mobile.Engagement.Loyality.Data (M.E.L.D.) CrossCulture Perspectives”
(Visited 288 times, 1 visits today)