การประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 39

ด้วย สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดให้มีการประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 39 (The 39th Inter-University Conference) เรื่อง “Better Life Expectancy Through Education, Research and Innovation” ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ http://www.asaihlth.in.th

(Visited 99 times, 1 visits today)