เรียนเชิญท่านผู้สนใจส่งบทความผลงานวิจัย เพื่อตีพิมล์ลงนิตยสาร “ความรู้สู่สังคม”

คณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดทำนิตยสาร “ความรู้สู่สังคม” โดยมีมติเห็นชอบขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. ส่งบทความผลงานวิจัยมายังคณะกรรมการฯ เพื่อให้กองบรรณาธิการพิจารณา คัดเลือกในการตีพิมพ์มหาวิทยาลัย/สถาบันละ 3 บทความ ตามที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นในการนี้กองบรรณาธิการอยู่ระหว่างเผยแพร่นิตยสาร “ความรู้สู่สังคม” ฉบับที่ 5 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ ฉบับที่ 6
ทั้งนี้สำหรับคณาจารย์ และบุคลากรและผู้สนใจ สามารถส่งบทความมาได้ที่e-mail : sirikornc@nu.ac.th เพื่อตีพิมพ์ในนิตยสาร“ความรู้สู่สังคม” ฉบับที่ 6

(Visited 73 times, 1 visits today)