มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” ในวันที่ 1  กรกฎาคม 2560  เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในกลุ่มสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวงกว้างระดับประเทศ

ส่งเอกสารบทความ 3 ชุด พร้อมแผ่นซีดีข้อมุลมายังสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน์

รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 ม. 11 ต. ลาดสวาย อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี 12150
โทร 0-2563-5252 ต่อ 1600 , 1610
E-mail address : wturesearch.ac.th@gmail.com

(Visited 175 times, 1 visits today)