ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

ด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านการเสวนาทางวิชาการและการเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ท่านที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  http://rdi.nsru.ac.th/research/2560/

(Visited 138 times, 1 visits today)