โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 9

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรม โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 9 ขึ่น โดยมีท่านโดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และทิศทางการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น” ในวันที่ 15 พ.ค. 2560  เวลา 16.30 น. – 19.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ชั้น 1

IMG_9336 IMG_9341 IMG_9346 IMG_9348 IMG_9353 IMG_9358 IMG_9364 IMG_9372 IMG_9403 IMG_9404 IMG_9407 IMG_9408 IMG_9427 IMG_9436 IMG_9446 IMG_9449 IMG_9455 IMG_9459 IMG_9477 IMG_9482

(Visited 83 times, 1 visits today)