มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.- มมส. ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

         เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อพ.สธ.-มมส) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อพ.สธ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมประชุม รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ เพื่อสร้างความชัดเจน ทบทวน รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการฯตามกรอบการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ 6 (1 ตุลาคม พ.ศ.2559 – 30 กันยายน พ.ศ.2564) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

DSC_7933_1 DSC_7936_1 DSC_7938_1 DSC_7941_1 DSC_7946_1 DSC_7949_1 DSC_7952_1 DSC_7955_1 DSC_7957_1 DSC_7958_1 DSC_7966_1 DSC_7967_1 DSC_7972_1 DSC_7974_1 DSC_7977_1 DSC_7980_1 DSC_7982_1 DSC_7985_1 DSC_7986_1

 

(Visited 53 times, 1 visits today)