ประมวล ภาพประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการได้จัด ประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ

“บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ในวันที่ 13  มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 10.00

ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

IMG_1526 IMG_1530 IMG_1531 IMG_1532 IMG_1533 IMG_1534 IMG_1535 IMG_1536 IMG_1537 IMG_1538 IMG_1539 IMG_1540 IMG_1541 IMG_1542 IMG_1543

(Visited 58 times, 1 visits today)