ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1608 – 1608/1 อาคารบริหาร ชั้น 6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี สามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training.html

(Visited 186 times, 1 visits today)