เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7

SMARTS เกิดขึ้นจากความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 4 สถาบัน คือ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานทั้ง 4 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จึงจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ขึ้นอย่างต่อเนื่องกันทุกปีมาเป็นเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2554 – 2559)  ในปีพ.ศ. 2560 นี้ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยสำหรับให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทั้งสถาบันเครือข่ายและจากสถาบันต่างๆ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งก่อให้เกิดการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartssociety.com/

(Visited 85 times, 1 visits today)