ขอเชิญร่วม โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 9

ขอเชิญร่วม
โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 9
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
เวลา 16.30 น. – 16.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.45 น. – 17.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เวลา 17.00 น. – 18.30 น. ฟังบรรยาย
“แนวทางการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
และทิศทางการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 18.30 น. – 19.00 น.
สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

(Visited 57 times, 1 visits today)