ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ
โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 8
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.30 น. – 16.40 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เวลา 16.40 น. – 18.40 น.
“อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”
โดย นายนิวัฒ พัฒนิบูลย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นางฉันทนา จันทรจำนง บุคลากรชำนาญการพิเศษ
นางศศิ กุลประภา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย บุคลากรชำนาญการ
นายสวัสดิ์ วิชระโภชน์ บุคลากรชำนาญการ
สังกัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวลา 18.40 น. – 19.00 น.
สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

(Visited 88 times, 1 visits today)