ขอเรียนเชิญร่วมการประชุม และส่งกรณีศึกษาในการประชุมสัมมนาวิชาการ EnT ครั้งที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement Thailand : Ent) จะจัดงานการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ได้ที่ http://www.engagementthailand.org
ติดต่อประสานงาน ฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรมองค์กร สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-2180223-4, 02-2180231 และ 02-2180237 โทรสาร 02-2180225 E-mail: engagement_cu@chula.ac.th
(Visited 88 times, 1 visits today)