กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 4

โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 4
วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 16.00 น. – 16.15 น. ลงทะเบียน
เวลา 16.15 น. – 16.30 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ประมวล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เวลา 16.30 น. – 18.00 น. บรรยาย
“การเตรียมผลงานและเอกสารเพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
โดย นายปฏิพัฒน์ อุดรไสว ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ และ
นางสาวกนกวรรณ เชาว์น้อย ตำแหน่ง บุคลากรชำนาญการ
สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวลา 18.00 น. – 18.30 น. สรุปประเด็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม
เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

(Visited 66 times, 1 visits today)