ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนินการพัฒนาวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร ขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th

ติดต่อสอบถาม ; กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

โทร.0 2665 3777 ต่อ 6815, 6817, 6833

E-mail; jmct@rmutp.ac.th

(Visited 49 times, 1 visits today)