การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้แสดงองค์ความรู้ใหม่ ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยด้านต่างๆให้มีคุณภาพสูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานการจัดการศึกษาของรัฐ ที่มีนโยบายและเป้าหมายสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่ง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยนานาชาติได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและการวิจัย เป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงเห็นสมควรให้มีโครงการการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICMSIT 2017 : 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Faculty of Management Science Suan Sunandha Rajabhat University, Bangkok, Thailand” เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจจากทั้งในและต่างประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ นาเสนอผลงานวิจัยที่จะพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์แขนงต่างๆ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและวิชาชีพที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.icmsit.ssru.ac.th

(Visited 140 times, 1 visits today)