ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 38 (The 38th Inter-University Conference)

event-170310160348

สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 38 เรื่อง “Higher Education Challenges in Shaping National Competitiveness” ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องสุรนารี และห้องสัมมนาย่อย 1-2 สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้นำเสนอ Country Report ในนามประเทศไทย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับภูมิภาคของ ASAIHL 2017 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2560  ณ Hasanuddin University เมือง Makassar ประเทศอินโดนีเซีย

ทั้งนี้ การประชุมทางวิชาการดังกล่าว ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ขอความกรุณาเบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมทางวิชาการดังกล่าว สามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมไปที่ฝ่ายเลขานุการ ที่ E-mail: contacts@cupt.net ภายในวันที่ 14 เมษายน 2560

ร่วมส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามไฟล์ และ URL ที่แนบ

http://ird.sut.ac.th/irdnew/index.php?option=com_content&view=article&id=1418%3A-the-38th-asaihl-thailand&catid=22%3Asut-news&Itemid=164&lang=th

http://203.158.7.28/asaihl/?page=User/announce

(Visited 58 times, 1 visits today)