ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงการทำวิจัยกับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้ว ให้มีการสร้างค์สรรค์ผลงานใหม่ ยกระดับขีดความสามารถการผลิตและการจัดการของเศรษฐกิจชุมชนต่อไป สามารถดูรายละเอียดวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่อนุมัติการจดทะเบียนแล้วเพิ่มเติมในเว็บไซต์ http://smce.doae.go.th  หรือ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โทรศัพท์ /โทรสาร   ๐-๒๙๔๐-๖๑๗๒  E-Mail :sceb40@doae.go.th

(Visited 44 times, 1 visits today)