เชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 12 ” เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “

โครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 12

 ” เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “

เชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 12 ในวันพุธที่  8  มีนาคม2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 043-754416 | เบอร์ภายใน 1755 ผู้ประสานงาน คุณสุมินทร์ญามาศ ทิพย์วงศา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(Visited 103 times, 1 visits today)