สายอากาศสองความถี่

สายอากาศสองความถี่

นักวิจัย หน่วยวิจัย แม่เหล็กไฟฟ้าเชิงคำนวณและระบบเชิงแสง (Research Unit for Computational Electromagnetics and Optical Systems: CEMOS) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผศ.ดร.นิวัตร์ อังควิศิษฐพันธ์ และนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมมหาวิทยาลัยขอนแก่น-ซีเกท (KKU-Seagate Cooperation Research Laboratory) ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร ได้ร่วมทำงานวิจัยเรื่อง “การออกแบบและการสร้างสายอากาศขั้วเดี่ยวสองความถี่ด้วยโครงสร้างเดือย (Design and Implementation of a Dual Frequency Monopole Using Spurlines)” เพื่อมุ่งหวังในการนำโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอล มาใช้ในการพัฒนาสายอากาศขั้วเดี่ยว (Monopole antenna) ให้สามารถทำงานได้ถึง 2 ความถี่ตามที่ต้องการ จากผลการวิจัย พบว่าโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอลที่อยู่ในสายอากาศขั้วเดี่ยวสามารถทำให้เกิดการกำธรที่อีก 1 ความถี่ นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วในสายอากาศขั้วเดี่ยวแบบดั้งเดิม ดังนั้นสายอากาศขั้วเดี่ยวแบบที่มีโครงสร้างเดือยรูปตัวอักษรแอลจึงสามารถทำงานได้ถึง 2 ความถี่ โดยที่ขนาดของสายอากาศไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตสายอากาศ และเพิ่มประโยชน์ในการทำงานได้ถึง 2 ความถี่ การประยุกต์ใช้งานสายอากาศนี้ สามารถที่จะนำไปใช้ในเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เนตไร้สายเพื่อให้สามารถทำงานที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 5.2 กิกะเฮิร์ตซ์ได้ หรือ นำไปใช้ในอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวที่ใช้ความถี่ 1.9 กิกะเฮิร์ตซ์ และสัญญาณบลูทูธ ที่ 2.4 กิกะเฮิร์ตซ์ก็ได้ ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลงานวิจัยเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Applied Computational Electromagnetics Society Journal ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

Angkawisittpan*, A. Siritaratiwat (2016). A Dual Frequency Monopole Antenna withDouble Spurlines for PCS and Bluetooth Applications. The Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 31(8): 976-981.

 

https://www.aces-society.org/includes/downloadpaper.php?of=ACES_Journal_August_2016_Paper_16&nf=16-8-16

(Visited 129 times, 1 visits today)