กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว เชิญประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว

image

กรมกิจกรรมสตรีและสถาบันครอบครัว

เชิญประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว  ประจำปี 2559

        สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ร่วมส่งผลงานเข้าการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
ด้วยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเห็นว่า ปัจจุบันมีผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์มากมาย ที่สมควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาครอบครัว จึงได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นด้านครอบครัวขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานดังกล่าวและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการทำงานด้านครอบครัวทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และเพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้แก่นักวิจัย นิสิตและนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านครอบครัวต่อไป


 หมดเขตส่งผลงานวิชาการภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

     กลุ่มมาตรการและกลไก กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว   กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

     เลขที่ ๕๓๙/๒ อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น ๒๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

     หรือ ส่งทาง E-mail  :  thaifamilyresearch@gmail.com    โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๗

(Visited 61 times, 1 visits today)