เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรติคุณนักวิจัยไทย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และวงวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดต้องจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์ม ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ www.nrct.go.th และ rrm.nrct.go.th หรือ inventorday.nrct.go.th โดยยื่นผลงานได้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559

(Visited 19 times, 1 visits today)