ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 4

โครงการ “บ่มเพาะนักว

Read more

เชิญเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะนักวิจัย ครั้งที่ 12 ” เสวนา เรื่อง ประสบการณ์การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “

โครงการบ่มเพาะนักวิจ

Read more

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

สภาปัญญาสมาพันธ์เชิญร่วมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง”การพัฒนาดัชนีประสิทธิผลประเทศไทย”

สภาปัญญาสมาพันธ์เชิญ

Read more