มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

ด้วย สถาบันวิจัยและพ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0”

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การเลี้ยงสัตว์และใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more