ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ”

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการประชุมสัมมนาว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อดูรายละเอีย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 2

ด้วย หลักสูตรศิลปศาส

Read more