สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงาน Research for Strategy Management วิจัยเพื่อยุทธศาสตร์พื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ:การวิจัยทางสังคมศาสตร์กับการสร้างสันติภาพ

สถาบันสันติศึกษา มหา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมก

Read more

ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16

กรมสุขภาพจิต กำหนดกา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมก

Read more