เชิญเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13 ‘จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ”

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการประชุมสัมมนาว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อดูรายละเอีย

Read more