กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กองส่งเสริมการวิจัยแ

Read more

ประกาศจากกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่องเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการบริการวิชาการแก่สังคม “โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศจากกองส่งเสริม

Read more

เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          สำนักงานคณ

Read more

ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วม “โครงการอบรมเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

          ด้วย กองส่

Read more