ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวัฒนธรรม ประจำปีงบแผ่นดิน 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาส

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สนันสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ” โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”

          ตามที่มหาว

Read more

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​ “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2

ประกาศผลการพิจารณาทุ

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยมหา

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จัดงานปฐมนิเทศโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

กองส่งเสริมการวิจัยแ

Read more

ประกาศผลการพิจารณาทุน “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตามที่ มหา

Read more