กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เชิญเข้าร่วมนิทรรศการ “เส้นทางผ้าคราม สานสายใย วิถีคนไทยในอิสาน”

ด้วยสถานบันวิจัยศิลป

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาส

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ” โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ” โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ตามที่มหาวิทย

Read more

ประกาศแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒวัฒนธรรม ประจำปีงบแผ่นดิน 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการบริการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย มหาวิทยาลัยมหาส

Read more

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

ประกาศหลักเกณฑ์การให้สนันสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ” โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”

          ตามที่มหาว

Read more