ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 8

ขอเชิญเข้าร่วมโครงกา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์ พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ 4.0”

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมก

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกโครงการประกวดออกแบบลวดลายผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์สู่สากล

ตามที่ ศูนย์ความเป็น

Read more

ประกาศ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครสมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น ประจำปี 2560

เพื่อให้เป็นไปตามวัต

Read more

ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมทางวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่13 สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more