มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2 “ท้องถิ่นภิวัฒน์ ” การขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0

ด้วย สถาบันวิจัยและพ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0”

ขอเชิญเข้าร่วมการประ

Read more

ประกาศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันเวลา สถานที่สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามที่ประกาศกองส่งเส

Read more

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การเลี้ยงสัตว์และใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 6

สำนักงานคณะกรรมการวิ

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตามประกาศกองส่งเสริม

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนคร

Read more

ประกาศผลการพิจารณา “โครงการหนึ่งหลักสูตรหน่ึงชุมชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more