คณะผู้ประเมินผลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงพื้นที่ประเมินโครงการหมู่บ้านเพาะเลี้ยงกบ บ้านเหล่าจั่น ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกำพูชา เจ้าหน้าที่องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น(JICA) และประธานบริษัท iL BRiLLE

  วันที่ 18 พฤศ

Read more