ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ”

สำนักวิจัย สถาบันบัณ

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ “บ่มเพาะนักวิจัยสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ครั้งที่ 4

โครงการ “บ่มเพาะนักว

Read more

การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการประชุมสัมมนาว

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อดูรายละเอีย

Read more