กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.- มมส. ประจำปีงบประมาณ 2560

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Read more

ขอเชิญชวนบุคคลากร นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษา บรรยายโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอเชิญชวนบุคคลากร นิ

Read more