เชิญเข้าร่วมโครงการ “การอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560”

          ตามที่มหาว

Read more

เชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

          สำนักงานคณ

Read more

ประกาศผลการพิจารณาค่าตอบแทนการตีพิมพ์ การอ้างอิง และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)

          ตามที่กองส

Read more

งานวิจัย : ดีเอ็นเอบาร์โค้ด ซิสเทมาติกส์และความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้านชีวโมเลกุลของไลเคนไนซ์ฟังไจเขตร้อนชื้นในประเทศไทย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร

Read more