ฐานข้อมูลนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ(ไทย) : นางพวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ

 

 

ชื่อ(อังกฤษ) : พวงทิพย์ ศรีไพรวรรณ
คณะ/หน่วยงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน
สาขา :
ความเชียวชาญ : -
มือถือ : 0000000000  แฟกซ์ :    

ผลงานข้อมูลตีพิมพ์
2550
ผลงานข้อมูลวิจัย
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
----- ยังไม่มีข้อมูล -----