ฐานข้อมูลนักวิจัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อ(ไทย) : ผศ.ดร.อภิเดช แสงดี

 

 

ชื่อ(อังกฤษ) : Aphidech Sangdee
คณะ/หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ภาควิชาชีววิทยา
ความเชียวชาญ : Plant Virus and Viroid, Microbial Genetics, Molecular biology
มือถือ : 081-2615464  แฟกซ์ : 043-754245   

ผลงานข้อมูลตีพิมพ์
2013
Zinc and/or cadmium accumulation in Gynura pseudochina (L.) DC. studied in vitro and the effect on crude protein
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 14 : 57

2013
2013
Development of SCAR primers based on a repetitive DNA fingerprint for Escherichia coli detection
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 04-03-2013 เวลา 12 : 52

2012
Evaluation of antigen preparation methods for polyclonal antibody production against Streptomyces spp
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 14 : 53

2010
Agrobacterium-mediated transformation in black sticky rice (Oryza sativa L.)
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 09

2010
Effects of exogenous selenium on protein pattern in Mungbean (Vigna radiata (L.) R. Wilczek)
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 08

2009
Determination of genetic diversity of Babylinia spp. by using the PCR-RFLP technique
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 09

2009
2008
Taxonomic Identification of Pila spp. in Thailand by PCR-RFLP
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 02

2008
Control of Chilli Anthracnosse by Using Antagonistic Trichoderma Isolated from Soil
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 01

2008
Genetic Diversity of Colletotrichum musae Isolated from Cultivated Banana in North-East Thailand
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 01

2007
Polyphasic characterization of Xanthomonas axonopodis pv. citri isolated from lemon and leech lime in Maha Sarakham province
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 10

2007
Isolation and classification of Actinomycetes which is antagonistic to Xanthomonas axonopodis pv. citri
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 09

2011
Effect of melatonin on hippocampal CA3 pyramidal cells following dexamethasone treatment in mice
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 06

2010
2006
ARDRA Technique : An Approach for Development of Genetic Marker for Identification of Some Bacteria
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 14

2006
Repetitive-PCR: An Approach for Study on Genetic Diversity and Development of a Genetic Marker for Identification of Some Bacteria
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 14

2006
2011
Using Randomly Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction of Barbodes spp. in Thailand
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 07

2010
Effect of Wolffia Meal (Wolffia globosa (L.) Wimm.) As a dieary protein replacement on performance and carcass characteristics in Broilers
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 07

2010
2010
Classification of water meal by using chloroplast DNA sequencing
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 08

2009
Antioxidant, cytotoxic and antimalarial activities from crude extracts of mushroom Phellinus linteus
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 08

2009
Cytotoxic and antiplasmodial compounds from the roots of Strophiblachia fimbricalyx.
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 08

2011
Morphological, pathological and molecular variability of Colletotrichum capsici causing anthracnose of chilli in the North-east of Thailand
Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 07-02-2013 เวลา 15 : 06

ผลงานข้อมูลวิจัย
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานข้อมูลโครงการบริการวิชาการ
----- ยังไม่มีข้อมูล -----
ผลงานทำนุศิลปวัฒนธรรม
----- ยังไม่มีข้อมูล -----