ข้อมูลงานวิจัย
ปีงบประมาณ :
2553
ประเภททุน :
แผ่นดินมหาวิทยาลัย
แหล่งทุน :
อาจารย์/นักวิจัย พิจารณาโดย วช.
ชื่อโครงการภาษาไทย :
การพัฒนาแบบคัดกรองโรคข้อเสื่อมในตำบลก้านเหลือง จังหวัดนครพนม
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ :
Development of a screening questionnaire for osteoarthritis in Kanleurng Sub-District, Nakronpanom Province
ชื่อหัวหน้าโครงการ :
ผู้ร่วมโครงการ :
คณะ/หน่วยงาน :
ภาควิชา :
งบประมาณที่สนับสนุน :
50  บาท
ประเภทการใช้ประโยชน์ :
การใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
บทคัดย่อ :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคข้อเสื่อม รูปแบบงานวิจัยเป็นแบบ Cross-sectional study ดำเนินการศึกษาเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Logistic regression และสร้างแบบสอบถามโดยใช้ พื้นที่ใต้กราฟ (Reciever-operating characteristic curve ; ROC curve) ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 146 คน พบว่าส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-64 ปี 93 คน (ร้อยละ 63.7) เป็นหญิงจำนวน 98 คน (ร้อยละ 67.1) จากผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์โดยอาศัยภาพถ่ายรังสี (X-ray) พบว่ามีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อนิ้วมือเสื่อมอย่างเดียว จำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.69) มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวจำนวน 41 คน (ร้อยละ 28.08) มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อสะโพกเสื่อมจำนวน 2 คน (ร้อยละ 1.37) มีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคข้อนิ้วมือเสื่อมร่วมกับข้อเข่าเสื่อม จำนวน 5 คน (ร้อยละ 3.42) มีผู้ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคข้อนิ้วมือเสื่อมร่วมกับข้อสะโพกเสื่อมจำนวน 1 คน (ร้อยละ 0.69) มีผู้ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมร่วมกับข้อสะโพกเสื่อมจำนวน 4 คน (ร้อยละ 2.74) มีผู้ได้รับวินิจฉัยเป็นโรคข้อเสื่อมทั้ง 3 ข้อร่วมกันจำนวน 3 คน (ร้อยละ 2.05) มีผู้เป็นโรคข้อเสื่อมทั้งหมด 57 คน (ร้อยละ 39.04) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถามในการคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อม เมื่อนำปัจจัยที่ได้จากสมการโลจิสติก นำไปวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคำถาม 3 ข้อ คือ มีอาการปวดข้อเข่าในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  อายุ 65 ปีขึ้นไป และมีดัชนีมวลกาย 30 กก./ม2ขึ้นไป ซึ่งมีค่าคะแนน 2, 1 และ 3 ตามลำดับ และมีจุด Cut point เท่ากับ 11 มีค่า Sensitivity ร้อยละ 56.6, Specificity ร้อยละ 69.8 และ AUC of ROC curve ร้อยละ 70.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถามในการคัดกรองโรคข้อสะโพกเสื่อม เมื่อนำปัจจัยที่ได้จากสมการโลจิสติก นำไปวิเคราะห์ พบว่า แบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วยข้อคำถาม 2 ข้อ คือ มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และมีอาการปวดข้อสะโพกในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  ซึ่งมีค่าคะแนน 2 และ 4 ตามลำดับ และมีจุด Cut point เท่ากับ 2 มีค่า Sensitivity ร้อยละ 70, Specificity ร้อยละ 56.6 และ AUC of ROC curve ร้อยละ 71.9ส่วนแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคข้อนิ้วมือเสื่อมไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากไม่พบปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคข้อนิ้วมือเสื่อมการวิจัยครั้งนี้

แบบสอบถามนี้สามารถนำไปทดสอบความถูกต้อง และนำไปพัฒนาเพื่อคัดกรองโรคข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมของประชาชนไทยต่อไป


คีย์เวิร์ด :
โรคข้อเสื่อม, แบบสอบถาม, การคัดกรอง
ดาวน์โหลดไฟล์ :

งานสารสนเทศกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม