ชื่อบทความวิจัย/ไทย : กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของพืชสกุล Jacquemontia Choisy (วงศ์ผักบุ้ง) ในประเทศไทย
ชื่อบทความวิจัย/อังกฤษ : Comparative Anatomy and Pollen Morphology of Jacquemontia Choisy (Convolvulaceae) in Thailand
ชื่อวารสาร/ไทย : วารสารวิจัย มข.
ชื่อวารสาร/อังกฤษ : KKU Research Journal
ปีที่ :  17 ฉบับที่ : 3 เลขหน้า : 410-422 พ.ศ. : 
หมายเลข ISSN :  -  แหล่งทุนวิจัย :  ปี : 
วารสารวิชาการระดับชาติ
ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องเต็ม
อยู่ในฐานข้อมูลสากล : TCI   
มีค่า Impact Factor ณ ปี พ.ศ. : เท่ากับ :   
Url :     
ดาวน์โหลดไฟล์ :